Bác sĩ thận học Việt Nam cảnh báo về du lịch ghép tạng ở Trung Quốc.