Mải mê chùa miếu bái Thần
Cầu xin danh lợi, khất lần tai ương.
Những mong qua kiếp đoạn trường
Nghiệp kia tích tụ biết nhường cho ai?

Nào xin phát lộc phát tài
Nào xin tình ái, tiêu tai giải phiền
Nào xin vàng bạc kim tiền
Nào xin con cái ngoan hiền, học chăm
Nào xin thuận lợi làm ăn
Nào xin hai nẻo dương-âm an lành
Nào xin thăng tiến thật nhanh
Nào xin nhà đẹp như tranh họa đồ
Nào xin có cả ô tô
Nào xin nối dõi cơ đồ tổ tông
Nào xin sức khỏe cho ông
Nào xin môi thắm má hồng cho em
Nào xin sớm luyện thành Tiên
Nào xin thanh thoát nẻo Thiền tấn thăng
Xin xin vĩnh vĩnh hằng hằng…

Ảnh: Dong Tuyen Blog

Hỡi ôi muôn vạn ngàn trăm… ngẫm rằng:
Có câu: ‘Đáy nước mò trăng'(*)
Phật ân nhìn thấu nhân tâm con người!
Tu tâm dưỡng tính thời thời
Mới mong thoát khỏi luân hồi khổ đau
Đôi lời nhắn nhủ trao nhau
Sống: Chân Thiện Nhẫn, đức mau vun bồi
Sớm hôm xin đứng xin ngồi
Thánh Thần nào chịu nhận lời bán mua?

Ảnh: Sức khỏe đời sống

Đường lên Tây Trúc không chùa
Nhìn sâu xét rộng cũng vừa chữ Tâm
Không tu luống những uổng công
Lại thêm cần có thánh nhân chỉ bày
Cần thêm học Pháp cho hay
Xả buông chấp trước, sớm ngày quy chân
Hữu duyên đọc Chuyển Pháp Luân
Tránh cơ tu lạc, xin lầm mới hay!

videoinfo__video3.dkn.tv||a3d00e646__

Ghi chú:

(*) Thành ngữ.