Important(adj)- /im’pɔ:tənt/: quan trọng

Father (n)- /’fɑ:ðə/: cha, bố

Children (n)- /ˈtʃɪl.drən/: trẻ con, trẻ em, con em

Mother (n)- /ˈmʌð.ər/ : mẹ

 

The most important thing a father can do for his children is to love their mother – Henry Ward Beecher

Điều quan trọng nhất mà một người cha có thể làm cho những đứa con của mình là yêu mẹ chúng.

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay