“Tiên học lễ, hậu học văn”, cuốn sách đầu đời của trẻ không phải để học tri thức, mà chính là học làm người. Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn trang sách đầu tiên đi vào tâm hồn trẻ sẽ là những bài học thấm đẫm lòng nhân. Đó không chỉ là tiếng Việt, văn Việt, mà chính là tâm hồn Việt. Với tâm nguyện ấy, Đại Kỷ Nguyên trân trọng giới thiệu tiểu mục “Tủ sách bé yêu” với những bài thơ, những mẩu chuyện nhỏ, vừa là ‘văn’, cũng vừa là cái ‘lễ’ làm người.

Bài đọc:

Chọn bạn mà chơi

Thói thường “Gần mực thì đen…”
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.
Những người lêu lổng chơi bời,
Cùng là lười biếng, ta thời tránh xa.

Đại ý:

Tục ngữ có câu rằng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, nghĩa là mực có sắc đen, đèn có ánh sáng, mình gần mực thì vấy đen, gần đèn thì được sáng. Ý nói: chơi với kẻ dở thì hoá dở, chơi với người hay thì được hay. Vậy ta phải chọn bạn mà chơi.

Tục ngữ: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”.

Giải nghĩa:

– Hữu: cũng nghĩa là bè bạn.

– Lêu lổng: chơi bời không có nghề nghiệp gì.

Học tiếng: Bạn hữu — bè bạn — chọn bạn — lêu lổng — chơi bời — lười biếng.

Bé trả lời:

– Nhắc lại và giải thích nghĩa câu tục ngữ trong bài.

– Chơi với ai, phải kén chọn làm sao?

– Phải tránh những người như thế nào?

– Phải chọn những người như thế nào?

Bản in:

Tủ sách bé yêu: Chọn bạn mà chơi

Nội dung: “Quốc Văn Giáo Khoa Thư”, lớp Dự bị, 1935
Trình Bày: Tâm Minh

Từ Khóa: