Trong các bài phát biểu của mình, không chỉ Tổng thống Donald Trump mà nhiều vị lãnh đạo khác cũng không ít lần nhấn mạnh về đức tin vào Chúa và quyền tự do tín ngưỡng của người Mỹ. Chúng ta cùng xem video dưới đây và học những cấu trúc tiếng Anh đơn giản qua chủ đề này.

videoinfo__video3.dkn.tv||5ee02f312__

Một số câu nói nổi bật trong video:

Faith is more powerful than government and nothing is more powerful than God. Faith has forged the identity and the destiny of this great nation that we all love. Our nation will be renewed by hard work, a lot of intelligence, and prayer. We thank God for the faith of our people. We praise God for the blessings of freedom. Faith has shaped our families and it shaped our communities.

  • S be more adj than….: cấu trúc so sánh hơn của tính từ dài
  • S will be pII: cấu trúc bị động của thì tương lai đơn
  • thank sb for st: cảm ơn ai vì cái gì

Đức tin có sức mạnh hơn chính quyền và không có điều gì quyền năng hơn Chúa. Đức tin đã tôi luyện bản sắc và vận mệnh của quốc gia vĩ đại mà chúng ta rất yêu quý này. Đất nước chúng ta sẽ được đổi mới bởi sự làm việc chăm chỉ, trí tuệ và những lời cầu nguyện. Chúng ta biết ơn Chúa vì đức tin của chúng ta. Chúng ta ca ngợi Chúa vì những phước lành của sự tự do. Đức tin đã hình thành nên gia đình và cộng đồng của chúng ta.

You know the sweetest words that the president and I ever hear are the words “I’m praying for you”. And we hear it a lot. But that’s really nothing new.The American people believe in prayer, always have. Prayer is the core that runs through every era of America’s history to turn to God in prayer and meditation. Because in this White House, believers of every background have a champion in President Donald Trump.

  • believe in: tin vào điều gì
  • Because S V, S V: bởi vì

Bạn biết không, những lời tuyệt vời nhất mà tổng thống và tôi từng nghe là “tôi cầu nguyện cho bạn”. Và chúng tôi nghe thấy câu nói ấy rất nhiều lần. Nhưng đó không phải là điều gì mới. Người Mỹ tin vào lời cầu nguyện, và luôn là như vậy. Cầu nguyện là trung tâm xuyên suốt trong mọi kỷ nguyên của lịch sử nước Mỹ để đến với Chúa trong lời cậu nguyện và thiền định. Bởi vì trong Nhà Trắng này, các tín đồ đều được bảo hộ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Through the long and storied history of this nation he will once again hear from heaven and heal this land, this one nation under God. As president, I will always cherrish, hornor, and protect the believer who uplift our communities and sustain our nation to ensure that people of faith can always contribute to our sociaty.  My administration has taken historic action to protect religious liberty.

  • take action: hành động

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước này, một lần nữa bạn sẽ lại nghe thấy tiếng thiên đường hàn gắn mảnh đất này, đây là đất nước dưới Thiên Chúa. Là một tổng thống, tôi luôn trân trọng, tôn vinh và bảo vệ những tín đồ ủng hộ cộng đồng của chúng ta và duy trì đất nước này để đảm bảo rằng mọi người có đức tin luôn có thể đóng góp cho xã hội. Chính quyền của tôi đã có hành động lịch sử để bảo vệ tự do tín ngưỡng.

But in much of the world, governments and groups deny individuals that same unalienable right. People are persecuted for their decision to believe, or not believed. And in China the government intense persecution of many faiths: Falun Gong practitioners, Christians, and Tibetan Buddhists among them is the norm. The Chinese Communist Party has exhibited extreme hostility to all religious faiths since its founding. The Party demands that it alone be called God.

Nhưng rất nhiều nơi trên thế giới, các chính phủ và tổ chức từ chối những cá nhân có quyền không thể chối bỏ. Mọi người bị bức hại bởi việc tin hay không tin vào điều gì. Và ở Trung Quốc, chính quyền đàn áp mạnh mẽ rất nhiều tín ngưỡng: học viên Pháp Luân Công, Cơ Đốc giáo và Phật giáo Tây Tạng. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã thể hiện sự thù địch cực độ đối với tất cả các tín ngưỡng tôn giáo kể từ khi thành lập. Đảng đòi hỏi rằng nó là thứ duy nhất được gọi là Chúa.

History will not be silent about these abuses but only if voices of liberty like our record it. That why Trump administration has promoted religious freedom like never before in our foreign policy agenda. Given out our own great freedoms, it’s distinctly Americans responsibility to stand up for faith in every nation’s public square. American always affirmed that liberty comes from our Creator. Our rights are given to us by God. And no earthly force can ever take those rights away.

  • stand up for: ủng hộ, bảo vệ
  • take away: lấy đi

Lịch sử sẽ không im lặng về những cuộc bức hại này nhưng chỉ khi có tiếng gọi tự do như này được ghi lại. Do đó tại sao chính quyền Trump thúc đẩy tự do tín ngưỡng hơn bao giờ hết trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Để mọi người thấy sự tự do của chúng ta, đứng lên vì đức tin của các quốc gia khác là trách nhiệm khác biệt của người Mỹ. Người Mỹ luôn khẳng định quyền tự do đến từ Sáng Thế Chủ. Chúa trao quyền cho chúng ta và không một thế lực nào có thể lấy đi.

videoinfo__video3.dkn.tv||6c6768f6a__