Trên thế giới có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ… Vậy tên gọi trong tiếng Anh là gì?

Miss World – /mɪs/wɜːld/: Hoa hậu Thế giới

Miss International – /mɪs/ /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/: Hoa hậu Quốc tế

Miss Earth – /mɪs/ɜːθ/: Hoa hậu Trái đất

Miss Universe – /mɪs/ /ˈjuː.nɪ.vɜːs/: Hoa hậu Hoàn vũ

Miss Grand International – /mɪs/ /ɡrænd/ /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/: Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Miss Supranational – /mɪs/ /ˌsuː.prəˈnæʃ.ən.əl/: Hoa hậu Siêu quốc gia

Miss Intercontinental – /mɪs/ /ˌɪn.təˌkɒn.tɪˈnen.təl/: Hoa hậu Liên lục địa

Miss Tourism International – /mɪs/ˈtʊə.rɪ.zəm/ /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/: Hoa hậu Du lịch quốc tế

Mrs. World – /ˈmɪs.ɪz/wɜːld/: Hoa hậu Quý bà thế giới

Thảo An