Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình, hãy thử các đoạn “Tongue Twitter” không chỉ vui nhộn mà còn rất hiệu quả dưới đây nhé!

Peter Piper

Peter Piper picked a peck of pickled peppers

A peck of pickled peppers Peter Piper picked

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper Picked?

Phiên âm từng câu

Peter Piper picked a peck of pickled peppers

/ˈpiː.t̬ɚ ˈpaɪ.pɚ pɪkt ə pek əv ˈpɪk.əld ˈpep.ɚs/

A peck of pickled peppers Peter Piper picked

/ə pek əv ˈpɪk.əld ˈpep.ɚz ˈpiː.t̬ɚ ˈpaɪ.pɚ pɪkt/

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers

/ɪf ˈpiː.t̬ɚ ˈpaɪ.pɚ pɪkt ə pek əv ˈpɪk.əld ˈpep.ɚz/

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper Picked?

/Werz ðə pek əv ˈpɪk.əld ˈpep.ɚs ˈpiː.t̬ɚ ˈpaɪ.pɚ pɪkt/

Video phát âm tham khảo

Nguồn: Songdrops.com

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Dịch nghĩa

Peter Piper lấy một lọ ớt ngâm

Một lọ ớt ngâm Piter Piper lấy

Nếu Piter Piper lấy một lọ ớt ngâm

Vậy Peter Piper đã lấy lọ ớt ngâm ở đâu?

Thiên Cầm