I can have peace of mind only when I forgive rather than judge. – Gerald Jampolsky

Tôi chỉ thấy bình yên trong tâm khi tôi tha thứ hơn là phán xét.

Peace (n) – /piːs/: bình yên

Mind (n) – /maɪnd/: tâm trí, tâm

Forgive (v) – /fɚˈɡɪv/: tha thứ

Judge (v) – /dʒʌdʒ/: phán xét

Thuần Thanh