Happy (adj) – /’hæpi/: vui vẻ, hạnh phúc
Look (v) – /luk/ : nhìn
Become (v) – /bi’kʌm/: trở thành, trở nên

Be so happy that when others look at you, they become happy too – Yogi Bhajan

Hãy thật vui vẻ để khi người khác nhìn vào bạn, họ cũng trở nên vui vẻ – Yogi Bhajan

Từ Khóa: