Học từ vựng tiếng Anh qua các cặp từ trái nghĩa là một cách học khá hiệu quả. Các bạn đã thử bao giờ chưa? Chúng ta cùng bắt đầu với những cặp từ thông dụng.

  1. sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng (v)
  2. sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua (adj)
  3. throw /θroʊ/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy (v)
  4. true /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai (adj)
  5. full / fʊl  / đầy >< empty / ˈempti / rỗng
  6. fat / fæt / béo, mập >< thin / θɪn  / gầy, ốm
  7. beautiful / ˈbjuːtɪfl  / đẹp >< ugly / ˈʌɡli  / xấu xí
  8. strong / strɔːŋ  / mạnh >< weak / wiːk  / yếu
  9. old / oʊld  / cũ >< new / nuː / mới
  10. brave / breɪv  / dũng cảm >< coward / ˈkaʊərd / nhút nhát
  11. deep / diːp / sâu >< shallow / ˈʃæloʊ  / nông
  12. rich / rɪtʃ  / giàu >< poor / pɔːr  / nghèo
  13. cool /ku:l/ >< warm /wɔ:m/ ấm áp (adj)
  14. dark /dɑ:k/ tối  >< light /lait/ sáng (adj)
  15. difficult /’difikəlt/ khó ><  easy /’i:zi/ dễ (adj)
  16. straight / streɪt  / thẳng >< crooked / ˈkrʊkɪ/ quanh co
  17. up /ʌp/ lên >< down /daun/ xuống (adv)
  18. vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang (adj)
  19. wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp (adj)
  20. win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua (v)
  21. good / ɡʊd  / tốt >< bad / bæd  / xấu
  22. happy / ˈhæpi  / vui vẻ >< sad / sæd  /  buồn bã
  23. slow / sloʊ / chậm >< fast / fæst  / mau, nhanh
  24. young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già (adj)
  25. above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới
  26. add /æd/ cộng, thêm vào ><  subtract /səb’trækt/ trừ
  27. all /ɔ:l/ tất cả ><  none /nʌn/ không chút nào
  28. alone /ə’loun/ đơn độc  ><  together /tə’geðə/ cùng nhau
  29. begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc (v)
  30. big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ (adj)
  31. cold /kould/ lạnh ><  hot /hɔt/ nóng (adj)
  32. dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt (adj)
  33. long / lɔːŋ  / dài >< short / ʃɔːrt / ngắn
  34. hot / hɑːt / nóng >< cold / koʊld  / lạnh
  35. tall / tɔːl  / cao >< short / ʃɔːrt / thấp
  36. love / lʌv  / yêu >< hate / heɪt  / ghét
  37. first /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng (n)
  38. inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài (adv)
  39. laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc
  40. clean / kliːn / sạch >< dirty / ˈdɜːrti  / dơ, bẩn

Yến Nga (tổng hợp)