Thôi kệ… quản chi chuyện xa xôi
Ai có phận nấy của họ rồi…
Quan hệ nhân duyên ta không tỏ
Cưỡng cầu vô nghĩa tạo nghiệp thôi

Thôi kệ… màng chi chuyện lợi danh
Hơn thua tranh đoạt… có để dành?
Càng cố…càng tạo thêm nhiều nghiệp
Liệu mang theo gì kiếp lai sinh?

Càng cố…càng tạo thêm nhiều nghiệp. Liệu mang theo gì kiếp lai sinh? (Ảnh: pinterest.com)

Thôi kệ… trách chi chuyện trái ngang
Quả đắng, quả cay…quả bẽ bàng
Nhân gieo tiền kiếp nay gặt quả
Trả nợ cho xong… sao trách than?

Nhân gieo tiền kiếp nay gặt quả. Trả nợ cho xong….sao trách than? (Ảnh: pinterest.com)

Thôi kệ…chân tướng chẳng hiển minh
Nói xong họ lại nhạo cười mình
Tương lai… của họ tuỳ họ chọn…
Gắng sức giảng rõ cứu chúng sinh

Thôi kệ…ai đắc người ấy tu…
Giáo đa thành oán…lại thêm thù
Hãy để tự nhiên…mà xem nhẹ
Vô vi…cảnh giới…ấy mà tu…!

Hãy để tự nhiên…mà xem nhẹ. Vô vi…cảnh giới…ấy mà tu…! (Ảnh: Hoavouu)

THP