Trong văn hóa truyền thống, chuẩn mực về cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam có ảnh hưởng sâu sắc từ Nho giáo, trong đó Tứ đức gồm Công, Dung, Ngôn, Hạnh luôn được đặt lên hàng đầu. Bạn có biết chúng được gọi như thế nào trong tiếng Anh?

Tứ đức : four virtues – /fɔːr/ /ˈvɝː.tʃuːz/

Công: diligent work – /ˈdɪl.ə.dʒənt/ /wɝːk/

Dung : tasteful appearance – /ˈteɪst.fəl/ /əˈpɪr.əns/

Ngôn: proper speech – /ˈprɑː.pɚ/ /spiːtʃ/

Hạnh: good moral – /ɡʊd/ /ˈmɔːr.əl/

Hoàng Tuấn