Sometimes crying is the only way your eyes speak when your mouth can’t explain how broken your heart is. – Anonymous

Đôi khi khóc là cách duy nhất mà đôi mắt của bạn lên tiếng khi miệng không thể diễn tả được trái tim tan vỡ thế nào.

crying (n) – /ˈkraɪ.ɪŋ/: khóc (danh từ hình thành từ động từ thêm -ing)

speak (v) – /spiːk/: nói

explain (v) – /ɪkˈspleɪn/: giải thích, diễn tả

Thuần Thanh