Tâm người động một niệm, Trời đất đều biết rõ

Tâm người động một niệm, Trời đất đều biết rõ

Một số người khi làm một việc bí mật nào đó thường nói: "Trời biết đất biết, ngươi biết, ta biết". Câu nói ấy có ý tứ rằng, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói ...