Dùng tà thuật hại người hại chính mình

Nhân quả báo ứng 22/05/19, 09:00

Cái lý tương sinh tương khắc là có chính thì có tà, có chính Pháp thì ắt có tà pháp, chính và tà cùng truyền ở thế gian để xem con người lựa chọn cái nào sẽ quyết định đến tương lai của họ. Tà thuật tức là tà pháp, là ...