Độ nhân khó thế ai hay?

Độ nhân khó thế ai hay?

Như Lai thế giới cao ngần, Chuyển sinh trăm vạn ngàn lần xuống đây. Người thế gian chật chội, bùn lầy, Vui buồn trong một nơi này mà thôi. Bao nhiêu kiếp, bấy luân hồi, Bao bầm dập, được thân ...