Sáng 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019 công bố thông tin.

Trên ANTĐ, Bộ Nội vụ cho biết, nhằm tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức, năm 2019, Bộ này đặt mục tiêu giảm khoảng 44.510 tổng biên chế công chức, sự nghiệp, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.

Đây là một thách thức không nhỏ với ngành Nội vụ bởi trong giai đoạn 2016-2018, cả nước chỉ giảm được 86.300 biên chế, trong đó giảm 12.400 công chức và 73.900 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo báo Tuổi Trẻ, con số này được các bộ, ngành, địa phương báo cáo về Bộ Nội vụ bao gồm số người về hưu, thôi việc ngay theo quy định, khoảng 40.500 người nghỉ hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, biên chế công chức trong 3 năm qua giảm khoảng 12.434 người. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập giảm 73.892 người, bằng 6,75%, so với năm 2015.

Năm 2019, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu sẽ giảm hơn 44.000 biên chế hưởng lương ngân sách. (Ảnh: TTXVN)

Trong số 40.500 biên chế được tinh giản theo nghị định 108/2014, có 86,3% hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, số biên chế hưởng chính sách thôi việc ngay khoảng 13,5%, số biên chế chuyển sang khu vực không hưởng lương ngân sách chỉ khoảng 0,1%, và nghỉ đi học khoảng 0,07%.

Quá trình tinh giản biên chế vẫn phụ thuộc quá nhiều vào số người nghỉ hưu, và sự đột phá trong tinh giản biên chế khó xảy ra.

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, năm 2019 Bộ Nội vụ sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, đổi mới phương thức làm việc theo hướng công khai, minh bạch và tăng cường xử lý công việc bằng văn bản điện tự, cái tiến chế độ họp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

Khôi Minh (tổng hợp)