1. Brownie Xmas Tree- Bánh cây thông giáng sinh Brownie

%image_alt%

2. Star Cookie Xmas Tree – Bánh cây thông giáng sinh hình ngôi sao

%image_alt%

%image_alt%

3. Strawberry Xmas tree – Bánh cây thông giáng sinh dâu tây

%image_alt%

4. Xmas Tree Cupcake- Bánh cây thông ốc quế giáng sinh

%image_alt%

5. Xmas Tree Cupcake for Kids- Bánh cây thông ốc quế giáng sinh cho trẻ em

%image_alt%

6. Cinnamon Roll Xmas Tree – Bánh cây thông giáng sinh quế tròn

%image_alt%

%image_alt%

7. Xmas Tree Cheese Platter – Cây thông phô mai miếng giáng sinh

%image_alt%

8. Veggie Xmas Tree – Cây thông giáng sinh rau củ

%image_alt%