Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 3: Câu chuyện Vũ Huấn mở trường học

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Vũ Huấn mở trường học và trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • thiếu sót: shortcoming  /ʃɔːtˈkʌmɪŋ/
  • chu cấp: provide /prəˈvaɪd/
  • những nhu cầu vật chất: material needs /məˈtɪərɪəl niːdz/
  • tương tự: likewise /ˈlaɪkwaɪz/
  • học hành lười nhác: cut corners in learning /kʌt ˈkɔːnəz ɪn ˈlɜːnɪŋ/
  • trốn học: skip schoolwork /skɪp ˈskuːlwɜːk/
  • nỗ lực: make an effort /meɪk ən ˈɛfət/
  • giải quyết: deal with /diːl wɪð/

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

It is the parents’ shortcoming if they only provide their children material needs but ignore their education. Likewise, it is a teacher’s laziness or irresponsibility towards teaching when students are not strictly supervised and diligently taught.

Sẽ là thiếu sót của bậc làm cha mẹ nếu họ chỉ chu cấp cho con cái mình những nhu cầu vật chất mà không chú trọng dạy bảo chúng. Tương tự, nếu quản học trò mà không nghiêm, thì người thầy chưa làm tròn trách nhiệm của mình.

Children must not cut corners in learning or skip schoolwork. If they don’t make an effort to learn how to interact with others and deal with these matters in their youth, and cannot establish themselves with extensive knowledge in society, they will not be able to do anything when they are older.

Trẻ nhỏ không được học hành lười nhác hay trốn học. Nếu chúng không nỗ lực học cách hành xử và giải quyết vấn đề khi còn trẻ, và không thể học hỏi, mở mang kiến thức trong xã hội, chúng sẽ không biết làm gì khi lớn lên.

Câu chuyện: Vũ Huấn mở trường (Wu Shun Establishes a School)

videoinfo__video2.dkn.tv||26cd0c1a4__

 

Câu hỏi thảo luận:

1. What do you think about Wu Shun’s deed in establishing a school for the poor? (Em nghĩ gì về việc Vũ Huấn mở trường cho các học sinh nghèo?)

2. Wu Shun set his goal and then worked hard to attain it. What is your goal in life? (Vũ Huấn đã đặt mục tiêu và làm việc chăm chỉ để đạt được nó. Mục tiêu trong cuộc sống của em là gì?)

3. The process of acquiring knowledge and cultivating the mind is very difficult. What kind of attitude should we take in the face of difficulties? (Quá trình học hỏi kiến thức và tu luyện tâm tính rất khó. Khi đối diện với khó khăn, chúng ta nên có thái độ như thế nào?)

Theo Chánh Kiến