Either và Neither là những cụm từ rất quen thuộc trong tiếng anh nhưng lại rất dễ nhầm lẫn, trong bài này, chúng ta hãy cùng ôn lại cách dùng neither và either nhé

 

I. “Neither” và “either” trong câu phụ họa

“Neither” và “either” là 2 cụm từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, đều là cũng. Tuy nhiên “neither” và “either” dùng để nói là cũng trong câu phủ định.

Ví dụ:

I don’t like meat, and neither does he.

Tôi không thích thịt và anh ấy cũng vậy.

I won’t come to her house, and my friend won’t, either.

Tôi sẽ không đến nhà cô ấy và bạn của tôi cũng vậy.

–         Chú ý:

Vị trí của từ “neither” và “either”: “neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu, sau đó đến trợ động từ/động từ to be và động từ chính; còn “either” đứng ở cuối câu sau trợ động từ/động từ to be ở dạng phủ định

II. Cụm từ “neither…nor” và “either…or”

–         “neither…nor”: không … không …

Ví dụ:

Neither Peter nor Alan wants to work here.

Cả Peter và Alan đều không muốn làm việc ở đây.

Chú ý:

  • Dạng của động từ sẽ phụ thuộc vào danh từ đứng sau “nor”

Ví dụ:

Neither I nor he is going to the museum.

Cả tôi và anh ấy đều không đi đến bảo tàng.

  • Cụm “neither…nor…” tương đồng với: “Not…either…or”

Ví dụ:

I don’t think either Mike or Lisa will pass the exam.

Tôi không nghĩ hoặc Mike hay Lisa sẽ qua kì thi.

  • Cụm từ me neither cũng có nghĩa là tôi cũng vậy, dùng cho câu phụ họa ở phủ định.

Ví dụ:

A: I don’t speak French.

A: Tôi không nói tiếng Pháp

B: Me neither ( Me neither = Neither do I)

B: Tôi cũng vậy

–         “either…or…”

“Either…or” được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng, có thể hiểu đơn giản là “Hoặc cái này… hoặc cái kia”

Ví dụ:

Either Anna or Linda has to come to the meeting.

Hoặc là Anna hoặc Linda phải tham gia cuộc họp.

Chú ý: Dạng thức của động từ trong câu sẽ phụ thuộc vào danh từ đi sau “or”

Ví dụ:

Either his friends or he is going to the beach today.

Những người bạn của anh ấy hoặc anh ấy sẽ đi biển ngày hôm nay.

 

Bài tập

A. Chọn đáp án đúng
1. Neither John nor his friends … going to the beach today.
A. is
B. are
C. were
2. … I or my sister am a teacher.
A. Neither
B. Either
C. Not
3. They don’t go to school on Sunday and we don’t, …
A. too
B. neither
C. either
4. Ruby should go to see the doctor and … should you.
A. either
B. neither
C. so
5. I don’t live here, …
A. either
B. too
C. neither
B. Tìm và sửa lỗi sai
1. I am from London, and my friend too is
2. I am not rich, and Tom isn’ t, too
3. You don’ t smoke, and neither don’t I.
4. My father doesn’t drive to work, and my brother doesn’t neither.
5. I can’t run fast, and neither does she.

Đáp án
A.
1. B, 2.B, 3.C, 4.C, 5.A
B. 1. too is => is, too
2. too => either
3. don’t => do
4. doesn’t neither => doesn’t, either
5. does => can

Từ Khóa: