Tag Archives: vũ trụ song song

Liệu có tồn tại nhiều hơn một vũ trụ?

Vũ trụ hoặc là hữu hạn, hoặc là vô hạn. Nếu vũ trụ là vô hạn, điều đó cho thấy các vũ trụ song song rất có thể sẽ tồn tại, theo nhà vật lý Brian Greene. Ông sử dụng một phép ẩn dụ để ...