“Tiên học lễ, hậu học văn”, cuốn sách đầu đời của trẻ không phải để học tri thức, mà chính là học làm người. Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn trang sách đầu tiên đi vào tâm hồn trẻ sẽ là những bài học thấm đẫm lòng nhân. Đó không chỉ là tiếng Việt, văn Việt, mà chính là tâm hồn Việt. Với tâm nguyện ấy, Đại Kỷ Nguyên trân trọng giới thiệu tiểu mục “Tủ sách bé yêu” với những bài thơ, những mẩu chuyện nhỏ, vừa là ‘văn’, nhưng cũng là cái ‘lễ’ làm người.

Bài đọc:

Đi phải thưa, về phải trình

Trước khi anh Giáp đi đâu, anh cũng xin phép cha mẹ có cho đi, anh mới dám đi. Nếu không cho đi, thì chẳng bao giờ anh dám đi. Đến lúc về, anh lại trình cha mẹ rằng anh đã về. Như thế là anh Giáp biết giữ lễ phép với cha mẹ: Đi phải thưa, về phải trình.

Giải nghĩa: Trình: nói với người trên rằng mình có việc gì hay làm việc gì.

Học tiếng: Đi đâu — xin phép — về — trình — lễ phép

Bé đặt câu:

1. Anh…… mà vội thế?

2. Cha ra đồng đã…… rồi.

3. Con phải giữ…… với cha mẹ.

4. Hãy đợi đấy, để tôi vào…… cha mẹ tôi đã.

5. Em đã…… cha mẹ chưa mà dám đi?

Đáp án:

1. đi đâu

2. về

3. lễ phép

4. trình

5. xin phép

Bản in:

Nội dung: “Quốc Văn Giáo Khoa Thư”, lớp Đồng Ấu, 1935
Trình Bày: Tâm Minh

Từ Khóa: