Pen /pen/ chiếc bút.

Pencil /’pensl/ bút chì

Paper /’peipə/ giấy

Draft paper /dræf //’peipə/ giấy nháp

Eraser /i’reiz/ cục tẩy

Sharpener /’ʃɑ:pənə/: gọt bút chì

Text Book  /tekst/ /buk/ sách giáo khoa

Notebook /’noutbuk/ vở, sổ tay

Back pack  /bæk/ /pæk/ túi đeo lưng

Crayon /’kreiən/ màu vẽ

Scissors /‘sizəz/ cái kéo

Glue stick /glu:/ /stick/ keo dán

Pen case /pen/ /keis/ hộp bút

Calculator /’kælkjuleitə/ máy tính

Compass /’kʌmpəs/ compa, la bàn

Book /buk/ sách

Bag /bæg/ túi, cặp

Ruler /’ru:lə/ thước kẻ

Board /blæk//bɔ:d/ bảng

Chalk /tʃɔ:k/ phấn viết

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ:

You must use compass to draw a round ring

Bạn phải dùng com pa để vẽ một vòng tròn

Don’t waste paper, use the paper that you used and still have space on it to make draft paper. Paper was made of wood. Saving paper means we save trees.

Đừng lãng phí giấy, hãy dùng giấy đã sử dụng và vẫn còn chỗ trống để làm giấy nháp. Giấy làm từ gỗ. Chúng ta tiết kiệm giấy cũng có nghĩa là chúng ta cứu lấy những cái cây.

Buy children crayons for presents, they love them much.

Hãy mua cho lũ trẻ màu vẽ để làm quà. Chúng thích màu vẽ lắm

With color papers, scissors and glue stick, the child made a very lovely picture.

Với giấy màu, kéo và keo dán, đứa trẻ đã tạo nêm một bức trang rất đáng yêu