Trong bài trước các bạn đã tìm hiểu về collocations thuộc chủ đề công việc (Work), hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các cách kết hợp từ trong chủ đề Học tập. 

Meet admissions criteria: đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào

Applicants are required to meet admissions criteria established by the universities in order to enroll in graduate courses

Các ứng viên được yêu cầu phải đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào của các trường đại học để ghi danh vào các khóa học sau đại học.

Language barrier: rào cản ngôn ngữ

Vietnamese students sometimes face language barrier challenges when they study abroad.

Sinh viên Việt Nam đôi khi phải đối mặt với thử thách rào cản ngôn ngữ khi đi du học .

Home-schooling: tự học ở nhà

Home-schooling in many countries is considered to be a form of private education.

Ở nhiều nước, tự học ở nhà được coi như một hình thức giáo dục tư nhân.

Globally acceptable qualification: chứng chỉ được chấp nhận toàn cầu

ACCA is globally acceptable qualification taken in over 170 countries.

ACCA là chứng chỉ được chấp nhận trên toàn cầu thực hiện tại hơn 170 quốc gia.

Enhance employment opportunities: tăng cơ hội nghề nghiệp

Expunction of a criminal record can enhance employment opportunities.

Được xóa tên trong hồ sơ tội phạm có thể tăng cơ hội nghề nghiệp.

A competitive environment: môi trường cạnh tranh

In this competitive environment, less-popular schools have an incentive to improve their performance in order to maintain pupil numbers, and thus the number of 9 teachers in the school.

Trong môi trường cạnh tranh này, các trường học ít nổi tiếng hơn có động cơ để cải thiện chất lượng để duy trì số học sinh, và số giáo viên là 9 người trong trường.

Financial burden: gánh nặng tài chính

The financial burden of studying abroad is one of the main concerns of students and their parents when looking into programs abroad.

Gánh nặng tài chính du học là một trong những mối quan tâm chính của sinh viên và cha mẹ họ khi tìm hiểu các chương trình học ở nước ngoài.

get / be awarded a scholarship: được học bổng

He is a member of Phi Alpha Theta, and in 2013 was awarded a scholarship with the university’s Study Abroad Scholarship to do his field study in Europe with Dr. Daniel Miller.

Anh là một thành viên của hội Phi Alpha Theta, và vào năm 2013 đã được trao tặng một suất học bổng từ trường đại học nước ngoài để làm nghiên cứu trong lĩnh vực của mình ở Châu Âu với tiến sĩ Daniel Miller

apply to colleges/universities: nộp hồ sơ vào cao đẳng/đại học

Applying to college can be an extremely stressful process, but planning ahead of time and doing your research makes things much easier.

Nộp hồ sơ vào đại học có thể là một quá trình vô cùng căng thẳng, nhưng lập kế hoạch trước và tiến hành nghiên cứu sẽ hiến mọi thứ dễ dàng hơn.

take a class/course: tham gia một lớp học/khóa học

You want to take a class without enrolling in a degree program?

Bạn muốn tham gia một lớp học mà không cần cấp bằng?

major in: học chuyên ngành nào

I am a student who is majoring in accounting at University of Wisconsin in America.

Tôi là sinh viên chuyên ngành kế toán tại Đại học Wisconsin ở Mỹ.

give/make presentations: thực hiện bài thuyết trình

You may need to make presentations to get scholarship.

Bạn có thể cần phải thực hiện các bài thuyết trình để nhận được học bổng.

graduate from university: tốt nghiệp đại học

You are more likely to be successful if you graduate from university.

Bạn có nhiều khả năng thành công hơn nếu bạn tốt nghiệp đại học.

hand in your work: nộp bài

You can hand in your work electronically by uploading it to my dropbox.

Bạn có thể nộp bài điện tử bằng cách tải nó lên dropbox của tôi.

withdraw from/ drop the course: rút, ngưng khóa học

If you drop the course before the course begins, you will receive a refund of 100% of the tuition.

Nếu bạn ngưng khóa học trước khi nó kết thúc, bạn sẽ được hoàn lại 100% học phí.

pass/fail the test: đỗ, trượt kỳ thi

If you fail the test. You must wait 7 days before taking the test again.

Nếu bạn trượt kỳ thi, ban phải đợi 7 ngày trước khi tham gia lại một kỳ thi mới.

bachelor’s degree, master’s degree: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ

It typically takes four years of full-time study to earn a bachelor’s degree. In these four years, you will complete 120 semester credits or about 40 college courses.

Thông thường phải mất bốn năm học toàn thời gian để lấy bằng cử nhân. Trong bốn năm đó, bạn sẽ phải hoàn thành 120 tín chỉ học kỳ hoặc 40 khóa học.
Yến Nga

Xem thêm: