Bốn phẩm cách cổ nhân xem trọng

Bốn phẩm cách cổ nhân xem trọng

Con người sống và hành xử thuận theo tự nhiên thì chính là phù hợp với Thiên đạo. Chính vì phù hợp với Thiên đạo nên họ sẽ được đạo trời che trở đền đáp. ...