Tag Archives: cụm tính từ

Những tính từ đi với giới từ phổ biến

to be short of/on (a): Thiếu, không có, hụt to be clever at/with (a): (+at) Giỏi, Tài giỏi, thông minh. (+with) khéo léo Ex : Fiona is very clever at physics. (Fiona rất giỏi Vật lý) Ex : My mother is very clever with her ...

Cụm tính từ phổ biến trong Toeic

Trong học tiếng Anh luôn có các cụm tính từ cố định ví dụ như depend đi với giới từ on có nghĩa là phụ thuộc vào ai, điều gì… Bài học sau sẽ giúp các bạn hệ thống những cụm tính từ phổ biến thường xuất hiện ...