Nhiều lời tiên tri từ cổ chí kim đề cập rằng: Nhân loại sắp đối mặt với một đại kiếp nạn. Điều đáng chú ý là những lời tiên tri này, trong khi mô tả những cảnh tượng thảm khốc của đại thảm họa, tất cả đều lưu lại cách để vượt qua được kiếp nạn, và cùng đề cập đến một vị Thánh Giả cứu thế đến từ phương Đông. Bài viết này chỉ đè cập đến 6 trong số những lời tiên tri trong lịch sử.