Làm trai, đầu đội trời, chân đạp đất... trong những vai diễn cuộc đời thì làm con, làm chồng và làm cha là những 'vai trò' quan trọng nhất.

Trong nền văn hóa truyền thống, “hiếu đạo” luôn có một vị trí rất quan trọng. Nếu làm con mà không hiếu thuận, ra đời bất nghĩa, vô đạo, khiến mẹ cha lo lắng, tính là trọng tội.