Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ
Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà