‘Chuyện kín thế gian
Trời nghe tựa sấm
Lòng tà ngõ tối
Thần thấy như gương’
Tuyển cử nhiễu nhương
Trăm đường gian lận
...