Cảm tạ Ân Sư

Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp

Trình bày: Hương Giang

Nhóm Nghệ Thuật VHTT Nhất Nam