“Đầy nhanh rút chóng suối rừng
Dễ dàng tráo trở là lòng tiểu nhân” (1)
Bao giờ tượng Phật rửa chân…(2)
Là khi tà ác muôn phần họa tai
“Đấu Trời, đấu Đất, đấu người”
Vu oan Đại Pháp, nói lời mị dân
“Nước xa khó cứu lửa gần” (3)
Có câu: “Hữu quả hữu nhân” lẽ thường (4)
Khi thì dịch bệnh tai ương
Lúc thì nước ngập phố phường như sông
Muôn dân luống những đau lòng
Nhà tan cửa nát khóc ròng như mưa
Tuyết rơi giữa hạ kỳ chưa
Bao nhiêu dị tượng há chưa hồi đầu?
Nhắn ai Chân tướng tìm mau
Biết: Chân-Thiện-Nhẫn phép màu bình an
Cứu người trong phút nguy nan
Chân ngôn chín chữ muôn vàn ứng linh (5)
Có câu: “Đại Đạo vô hình” (6)
Hữu duyên đắc Pháp tường minh mọi điều…

(1) Cổ ngữ: Nguyên văn Hán Việt: “Dị trướng dị thoái sơn khê thủy/Dị phản dị phúc tiểu nhân tâm”.

(2) [Tượng] “Đại Phật rửa chân”… dị tượng này trong dự ngôn là có từng nhắc tới. Dân gian vùng Lạc Sơn – Trung Quốc cũng có truyền tụng nhau câu ngạn ngữ: “Tẩy cước tiêm, hồng thủy yêm”, ý tứ là: [Khi mà tượng Đại Phật] “Rửa mũi chân, thì hồng thủy ngập”.

(3) Thành ngữ dân gian.

(4) Cổ ngữ có câu: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”, cũng lại có câu: “Thiện hữu thiện báo; ác hữu ác báo”.

(5) Chân ngôn chín chữ [thành tâm niệm]: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

(6) “Đại Đạo vô hình”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. Quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả