Từ vựng chủ đề: Hoạt động cơ thể người (P.1)

Học tiếng Anh 19/03/18, 10:25

Dưới đây là từ vựng những chuyển động cơ thể của chúng ta trong tiếng Anh. Cùng ghi nhớ phần kiến thức cơ bản này nhé! march - /mɑːtʃ/: bước đi, diễu hành walk - /wɔːk/: bước đi run -  /rʌn/: chạy crawl - /krɔːl/: lê bước tiptoe - /ˈtɪp.təʊ/: đi nhón gót chân drag - ...

Từ vựng chủ đề: Tên các châu lục và đại dương

Học tiếng Anh 30/10/17, 18:19

Ngày nay, chúng ta có 7 châu lục trên Trái đất được bao quanh bởi 5 đại dương. Chúng được gọi như thế nào trong tiếng Anh? 1. Tên gọi của 7 châu lục Asia  - /ˈeɪ.ʒə/: Châu Á Europe - /ˈjʊr.əp/: Châu Âu North America - /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/: Bắc Mỹ South America - /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/: Nam Mỹ Africa ...

End of content

No more pages to load