Cấu trúc câu tiếng Anh chỉ mức độ

Học tiếng Anh 25/09/15, 11:36

1. Cấu trúc So…that (rất .......đến nỗi) 1.1. S + be + so + adj + that + S + V Ví dụ: - The food was so hot that we couldn’t eat it. (Thức ăn rất nóng đến nỗi chúng tôi không thể ăn được) - The girl is so beautiful that every ...

End of content

No more pages to load