Tag Archives: tỳ kheo

Hoa mai – Xuân ở đầu cành đã hiển nhiên

Mùa xuân, là mùa đẹp nhất trong một năm, tầm xuân (tìm kiếm mùa xuân), tiếc xuân (luyến tiếc mùa xuân), thán xuân (khen ngợi mùa xuân), là lời hẹn ước mật thiết nhất giữa thi sĩ và mùa xuân. Tương truyền, vào thời nhà ...