Tag Archives: người tài đức

Tướng Quốc Yến Tử: Người tài đức vẹn toàn

Yến Tử là Tướng Quốc của nước Tề, ông cũng là một người tài đức vẹn toàn, thông minh cơ trí, là nhà chính trị nổi tiếng, cống hiến rất nhiều cho sự hùng cường của nước Tề. Yến Tử chia phần Một lần Yến Tử đang ...