Tag Archives: heart

Các thành ngữ có từ Heart (trái tim)

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các thành ngữ thông dụng có từ Heart (trái tim). to get to the heart of something: đi vào phần cốt lõi của cái gì đấy It’s important to get to the heart of the matter ...