Tag Archives: độc

Học từ vựng qua danh ngôn

Reading without reflecting is like eating without digesting  – Edmund Burk – Đọc mà không suy nghĩ giống như ăn mà không tiêu hóa. Read (v) – /riːd/: đọc Reflect (v) – /rɪˈflekt/: phản chiếu, phản quang ( ở trong ngữ cảnh này có thể ...