Tag Archives: cụm từ giao tiếp

Các cụm từ phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh

Dưới đây là những cụm từ thường xuyên được sử dụng trong các cuộc hội thoại thông thường mà bạn nên biết. A According to ….: Theo…. Anyway…dù sao đi nữa… As far as I know,….: Theo như tôi được biết,.. B Be of my age : ...