Tag Archives: contract

Từ vựng chủ đề: Hợp đồng

agreement (n) /ə’gri:mənt/  hợp đồng, khế ước, thỏa thuận appendix (n) /ə’pendiks/  phụ lục arbitration (n) /,ɑ:bi’treiʃn/ giải quyết tranh chấp article (n) /’ɑ:tikl/ điều, khoản, mục clause (n)  /klɔ:z/ điều khoản condition (n) /kən’diʃn/ điều kiện, quy định, quy ước force majeure (n) /fɔ:s ...