Tựu chung lại, sự khác biệt bản chất giữa giáo dục hiện nay và giáo dục thời xưa là: giáo dục thời xưa lấy tu dưỡng đạo đức làm gốc, để hoàn thiện con người, tức là học phép trừ, tự mình trừ đi những tâm tính xấu và ham muốn không chính đáng; còn giáo dục hiện nay là làm sao thỏa mãn dục vọng của con người về tiền tài, địa vị, danh vọng…, thực chất là đang học phép cộng đến vô cùng vô tận.