0:00 Điểm tin

0:33 Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ chống bán phá giá với ống dẫn dầu của Việt Nam

2:56 Chuyên gia: Tiền trong dân còn rất nhiều, thị trường bất động sản sẽ chuyển biến tích cực

5:15 Chuyên mục bình luận cuối tuần: Trung Quốc đã lợi dụng WTO trong suốt 2 thập kỷ