Chúng ta thường cầu xin Trời Phật ban phước lành. Nhưng ai là người nhận được?