Thủ tướng Trung Quốc thừa nhận khó duy trì tăng trưởng kinh tế