Sống khoẻ mỗi ngày: phải chăng chỉ đơn giản là 'đói ăn, khát uống'?