Có lẽ luật pháp ngày nay đã quá nhẹ tay với những vi phạm trong việc khoa cử của quốc gia, hay do những người có liên quan quá xem thường pháp luật, nên mới giám làm đến cái việc tày đình đến thế.