Sự kiên định của Tổng thống Trump trong việc bảo vệ nước Mỹ.