Tình trạng xâm hại và bóc lột phụ nữ và trẻ em ở khu vực biên giới phía Nam nước Mỹ.