Không thống nhất được quan điểm với Hạ viện về việc xây dựng bức tường ngăn chặn cho tệ nạn phát sinh ở bên giới phía Nam, Tổng thống Mỹ đã sử dụng quyền cao nhất để ban hành thông báo về tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới phía Nam nước Mỹ.