Tầng lớp trí thức của Trung Quốc hiện nay đều đang rơi vào một tình trạng khó khăn của tinh thần và sự tự do.

Một mặt, rất nhiều học giả phối hợp với nhu cầu của chính phủ hoặc tuyên truyền những lời nói dối, hoặc không dám trực tiếp diễn đạt quan niệm, hoặc là im lặng để tự vệ.

Một mặt khác, một số trí thức ưu tú chân chính vì kiên trì gìn giữ đạo nghĩa mà bị chính quyền đàn áp, phải trả một cái giá rất lớn bằng sự nghiệp, gia đình và sự an toàn tính mạng.

Sống vào thời loạn lạc, những trí thức muốn giữ vững nhân cách, phẩm giá và tinh thần truyền thống thì ắt là cần phải có dũng khí rất lớn, phải đối mặt với thách thức gian khó.